Tôi mới thành lập doanh nghiệp vậy nên dùng hóa đơn giấy hay hóa đơn điện tử ?

0

Tôi mới thành lập doanh nghiệp vậy nên dùng hóa đơn giấy hay hóa đơn điện tử ?